VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FRANSSEN PROJECTS BVBA

1. Totstandkoming en voorwaarden

1.1. Op alle overeenkomsten, zowel opdrachten en bestellingen, offertes en orderbevestigingen, leveringen en diensten zijn alleen de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Franssen Projects BVBA van toepassing. Zij gelden ook wanneer zij niet uitdrukkelijk werden overeengekomen. Zij gelden met uitsluiting van de verkoopvoorwaarden van de partner of opdrachtgever, zelfs al werden deze later meegedeeld en zelfs al wordt er bij de prijsaanvraag of de bestelling naar verwezen. Van de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Franssen Projects BVBA kan alleen worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen. De uitvoering van een opdracht kan nooit als een afwijking worden geïnterpreteerd.

1.2. Franssen Projects BVBA is enkel verbonden door opdrachten en bestellingen na een schriftelijke order. Dit geldt eveneens voor bijkomende bestellingen en wijzigingen. De overeenkomsten zijn geldig, tenzij één der partijen binnen de zeven dagen annuleert. Een begin van uitvoering door Franssen Projects BVBA zonder voorbehoud geldt als bevestiging.
Franssen Projects BVBA verbindt zich enkel tot datgene dat in het order als bindend is omschreven. Offertes zijn niet bindend en gegevens in folders, prijslijsten, bijlagen bij offertes, tekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen van producten en diensten zijn in het vak gebruikelijke benaderingswaarden.
Een annulering van een opdracht en bestelling kan enkel schriftelijk gebeuren zolang dit order nog niet in productie werd gegeven. De klant is in dit geval gehouden tot een forfaitaire vergoeding van 10% van de prijs van de bestelde goederen voor vaste en variabele kosten en winstderving, met een minimum van 100 €. Franssen Projects bvba is steeds gerechtigd een hogere schade te bewijzen. Annulering van een opdracht en bestelling die reeds in de productie werd opgenomen is niet meer mogelijk. De klant is dan ook gehouden tot betaling van de volledig verschuldigde som.

2. Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld, ook al komen zij voor in de bestelbonnen, opdrachten of orderbevestigingen. Zij zijn niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wanneer zich een situatie voordoet die de levering ernstig bemoeilijkt (zo bijvoorbeeld en niet beperkend: wetten en overheidsmaatregelen in de meest brede zin, stakingen, en lock-out) is de verplichting tot leveren van Franssen Projects BVBA voor de volledige periode van de duur ervan geschorst. Wanneer de situatie langer duurt dan een maand kan Franssen Projects BVBA van de verdere levering afzien zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is.
De levering geschiedt op de exploitatiezetel van Franssen Projects BVBA, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Het risico op verlies en beschadiging gaat over op de opdrachtgever of koper bij afgifte op de exploitatiezetel van Franssen Projects BVBA of bij overgave aan de vervoerde, naargelang wat het eerste plaatsvindt. Wanneer er is overeengekomen dat de goederen of diensten geleverd worden buiten de exploitatiezetel van Franssen Projects BVBA, dan geschiedt het vervoer volledig op verantwoordelijkheid en risico van de koper of opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De kosten van vervoer, overladen, vracht en douane zijn steeds integraal ten laste van de koper of opdrachtgever, zonder dat hierop korting kan worden toegepast, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De koper of opdrachtgever is verplicht om de goederen tijdig in ontvangst te nemen en te zorgen voor tijdig en aangepast vervoer.
Franssen Projects BVBA is hiertoe evenwel niet verplicht en zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld: het vervoer geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij vertraging in de afhaling is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de magazijnen, begroot op 2 € per m² per dag.

3.Inontvangstneming en aanvaarding

De klant is verplicht de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en aan een nauwkeurige controle te onderwerpen zowel voor wat de hoeveelheid als voor wat de vast te stellen gebreken betreft. Lichte afwijkingen binnen de normen en binnen de gangbare handelsgebruiken, worden niet aanvaard als gebrek.

Wanneer Franssen Projects BVBA geen schriftelijke klacht ontvangt van de klant binnen 8 dagen na de datum vermeld op de leverings-bon of wanneer de goederen in gebruik genomen werden, wordt de levering en haar toebehoren geacht volledig aanvaard te zijn. Niet zichtbare of verborgen gebreken dienen met bekwame spoed te worden opgespoord en binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk aan Franssen Projects BVBA te worden meegedeeld. De goederen dienen naargelang de opdracht van Franssen Projects BVBA te worden klaargezet voor nazicht op een plaats bepaald door Franssen Projects BVBA. De waarborg wordt geleverd in natura, hetzij door de herstelling hetzij door de (gedeeltelijke) levering van gelijke of gelijkaardige goederen of diensten. Het keuzerecht ligt volledig bij Franssen Projects BVBA. Elke waarborg vervalt indien goederen onvakkundig werden behandeld of gebruikt of indien zij na ontdekking van de gebreken verder verwerkt werden of wanneer de verwerker getracht heeft zonder voorafgaande tussenkomst van Franssen Projects BVBA verbeteringen aan te brengen.
De firma aanvaardt de garantieverplichtingen voor de geleverde goederen zoals deze door de fabrikant zijn vastgelegd. Verplaatsingskosten en het arbeidsloon zijn steeds voor rekening van de koper. Zij geldt niet in geval van slecht onderhoud of van ondeskundige herstellingen die door een derde zijn uitgevoerd. Buiten de verplichtingen omschreven in dit artikel is de firma niet aansprakelijk. Indien het klachten betreft inzake materiaal dan kan de firma deze terugsturen naar de fabrikant voor herstelling of vervanging of zelfs ter plaatse herstellen. De transportkosten en risico’s in geval van terugzending vallen ten laste van de koper, tenzij andersluidend beding. De door de koper zelf geleverde toestellen worden vervoerd, ingebouwd, enz. op risico van de koper.
Enkel de opdrachtgever of koper, contractpartij van Franssen Projects BVBA kan zich op de garantie beroepen: deze is niet overdraagbaar. Een eventuele vergoeding wegens non-conformiteit of gebreken is beperkt tot de kostprijs van de goederen en de eventuele terugname ervan. Gevolgschade is van elke vergoeding uitgesloten.

4. Betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijs geldt exclusief leverings-, vervoers- en verzekeringskosten. Franssen Projects BVBA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, de prijzen vermeld in catalogi en prijslijsten te wijzigen om economische motieven en met onmiddellijke ingang. Wanneer de prijswijziging zich voordoet na het afsluiting van het contract en voor de levering of uitvoering, dan geldt de nieuwe gewijzigde prijs. Behoudens afwijkende overeenkomst geldt de contante betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De betaling geschiedt op de maatschappelijke zetel van Franssen Projects BVBA of bij de door haar aan te duiden bankinstelling. Bij niet betaling op de vervaldag is intrest verschuldigd gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 2%. Daarenboven is bij laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het verschuldigd factuurbedrag, onverminderd het bepaalde in art. 6. Intresten en forfaitaire schadevergoeding zijn van rechtswege verschuldigd, zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist.
De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van intresten en forfaitaire schadevergoeding. De inontvangstneming van cheques en van wissels geldt steeds onder voorbehoud van dekking. Hun aanvaarding houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, dient elke factuur binnen 8 dagen te worden geprotesteerd bij ter post aangetekend schrijven.

5. Eigendomsvoorbehoud en waarborgen

5.1. De goederen blijven eigendom van Franssen Projects BVBA tot volledige betaling. Bij een lopende rekening blijven zij eigendom tot volledige aanzuivering en waarborgen bij de saldovordering. Bewerking of verwerking geschiedt in onze opdracht en gratis, zodat wij als producent zij te beschouwen. Op elk ogenblik en in elke graad van verwerking behouden wij de eigendom. Bij verwerking van goederen van een andere leverancier of andere afkomst, blijven wij mede-eigenaar van het nieuwe product in verhouding tot het aandeel van onze goederen in het volledige product. De vorderingen die de koper of de opdrachtgever zou hebben uit hoofde van de wederverkoop worden onmiddellijk en van rechtswege bij afsluiten van de overeenkomst aan Franssen Projects BVBA overgedragen tot waarborg van alle verbintenissen. Bij staking van betaling, aanvraag tot concordaat, gerechtelijk- of buitengerechtelijk akkoord of insolventie van de koper of opdrachtgever in het algemeen, is Franssen Projects BVBA gerechtigd om de overgedragen vordering bekend te maken, met vermelding van de identiteit van de schuldenaar en alle voor de inning noodzakelijke informatie en documenten. Tevens is hij verplicht hiervan melding te maken aan de overgedragen schuldenaar en Franssen Projects BVBA volledig te steunen bij de invordering, dit op straffe van betaling van een schadevergoeding begroot op 10% van de prijs van de betreffende goederen. Deze waarborg kan niet worden in pand gegeven of overgedragen. De koper is verplicht de goederen voldoende te verzekeren ten voordele van Franssen Projects BVBA; de eventuele beperking door de verzekeraar van de waarborg doet geen afbreuk aan het recht van Franssen Projects BVBA op volledige schadevergoeding.

5.2. Indien het vertrouwen van Franssen Projects BVBA in de kredietwaardigheid van de koper geschokt is door daden van gerechtelijke uitvoering of enig ander aanwijsbaar feit dat van aard is om de goede uitvoering van zijn verbintenissen door de klant in vraag te stellen of onmogelijk te maken, is Franssen Projects BVBA gerechtigd om van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Franssen Projects BVBA zich het recht voor de opdrachten en bestellingen te annuleren, zelfs zo zij reeds gedeeltelijk uitgevoerd of verzonden werden. In voorkomend geval zal de koper of opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn zoals bepaald onder artikel 5.1..

6. Niet naleving

Onderhavige bepaling geldt naast en onverminderd de hoger bedongen schadevergoedingen en sluit deze niet uit.
Bij niet-naleving van de verplichtingen door de koper of opdrachtgever is Franssen Projects BVBA gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ten nadele van koper of opdrachtgever en dit door middel van aangetekend schrijven. Zij kan alle lopende bestellingen en opdrachten annuleren zonder dat dit tot schadevergoeding aanleiding kan geven.
Bij niet-naleving van de verplichtingen door de koper of opdrachtgever is deze van rechtswege en na ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de goederen waarop de inbreuk betrekking heeft, waarbij Franssen Projects BVBA steeds het recht behoudt om een hogere schade te vorderen.

7. Rechtskeuze en bevoegdheid

7.1. Zowel op de onderhandelingen, offertes en mededelingen voor de overeenkomst als op de overeenkomst en haar gevolgen is enkel het interne Belgisch recht toepasselijk. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gesloten te Wenen op 11 april 1980 zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2. Uitsluitende de Belgische rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Franssen Projects BVBA gevestigd is, zijn bevoegd. Franssen Projects BVBA is gerechtigd om de vordering in te leiden bij de rechtbanken van de woonplaats van de koper of opdrachtgever.

Onze opendeurdagen zijn op 1, 2 en 3 maart!

K&S Keukenstudio

Astridlaan 249

3900 Pelt (B)

T 011/64 50 50

E info@kskeukenstudio.be

Nieuwe openingsuren:

Ma-vrij: 09u30 - 18u00

Zat: op afspraak

Zon: gesloten